filename /home/vashp11/public_html/wp-content/themes/pereviznik/page.php

Договір транспортно-експедиторського обслуговування

ДОГОВІР

ТРАНСПОРТНО- ЕКСПЕДИТОРСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ № 01/06-21

 

м. Київ                                                                                                                            «01» червня 2021 року 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю _____________________ ___________________________ (надалі іменується «ЗАМОВНИК») в особі _____________ _____________________, що діє на підставі Статуту, є платником податку на прибуток на загальних підставах і платником ПДВ, з одного боку, 

 

та Товариство з обмеженою відповідальністю «Ваш Перевізник» (надалі іменується “ВИКОНАВЕЦЬ”) в особі Директора Позднякова Вадима Володимировича, що діє на підставі Статуту, з другого боку, уклали цей Договір транспортно-експедиційного обслуговування (надалі іменується “Договір”) про таке: 

 

1. Предмет Договору

 

1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, ВИКОНАВЕЦЬ бере на себе зобов’язання за плату здійснити для ЗАМОВНИКА пов’язані з перевезенням вантажу ЗАМОВНИКА операції, а саме:

– забезпечення потрібного автотранспорту для перевезення вантажів ЗАМОВНИКА; 

– надання всіх відомостей про водія та транспортний засіб;

– доставку вантажу в зазначені ЗАМОВНИКОМ строки. 

– організацію перевезення вантажів, логістичні, складські послуги, консультації в сфері вантажоперевезень та доставки вантажів.

 

2. Умови Договору

 

2.1. ВИКОНАВЕЦЬ організовує для ЗАМОВНИКА перевезення його вантажу згідно закону України “Про автомобільний Транспорт” законних та підзаконних актів, розпоряджень кабінету міністрів, тощо;

2.2. ВИКОНАВЕЦЬ виконує свої зобов’язання за цим Договором особисто, а у необхідних випадках може залучати для виконання своїх обов’язків інших осіб за умови, що він залишається відповідальним перед ЗАМОВНИКОМ за виконання умов цього Договору;

2.3. ЗАМОВНИК повинен надати ВИКОНАВЦЮ документи та іншу інформацію про властивості вантажу (маса, об¢єм) умови його перевезення, а також іншу інформацію, необхідну для виконання передбачених цим Договором обов’язків;

2.4. ВИКОНАВЕЦЬ повинен повідомити ЗАМОВНИКА про виявлені неузгодженості та невідповідності в одержаній інформації, а в разі її неповноти запросити у ЗАМОВНИКА необхідну додаткову інформацію;

2.5. Ненадання ЗАМОВНИКОМ необхідної інформації дає право ВИКОНАВЦЮ відкласти виконання відповідних обов’язків до моменту надання інформації;

2.6. ЗАМОВНИК несе відповідальність за збитки, завдані ВИКОНАВЦЮ в зв’язку з порушенням обов’язку щодо надання інформації, визначеної у п. 2.3 цього Договору;

2.7. ЗАМОВНИК зобов¢язується не затримувати автотранспорт на завантажувально-розвантажувальних операціях більше 2,5 години з моменту подачі автотранспорту; 

2.8. ЗАМОВНИК повинен підтримувати під’їздні шляхи та територію складів у належному стані, тобто стані, який дозволяє безперешкодно дістатися до місця завантаження;

2.9. ЗАМОВНИК повинен подати відповідну заявку на автотранспорт та повну інформацію про вантаж за 24 години до його відправки по Україні і за 12 годин по Києву.

 

3. Розмір і порядок оплати

 

 3.1. За здійснення передбачених цим Договором транспортно-експедиційних операцій ЗАМОВНИК сплачує ВИКОНАВЦЮ в залежності від вантажопідйомності автотранспорту та відстані перевезення кошти на договірних заставах, тобто ціна перевезення має договірний характер, розмір якої зазначається в договорах-заявках на кожне перевезення;

3.2. Оплата здійснюється шляхом перерахування цієї грошової суми на поточний рахунок ВИКОНАВЦЯ, не пізніше 14 календарних днів з моменту виставлення рахунку (ціни вказані з ПДВ).

 

4. Відповідальність Сторін і вирішення спорів

 

4.1. У випадку порушення своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та чинним в Україні законодавством. Порушенням зобов’язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов’язання;

4.2. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов’язання;

4.3. Підставою для невиконання ВИКОНАВЦЕМ своїх зобов¢язань перед ЗАМОВНИКОМ можуть бути форс-мажорні обставини зазначені нижче у цьому договорі;

  1.  Усі спори, що пов’язані із цим Договором, його укладанням або такі, що виникають в процесі виконання умов цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між представниками Сторін. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору у порядку, визначеному відповідним чинним в Україні законодавством;
  2.  У випадку не виконання ЗАМОВНИКОМ своїх обов’язків згідно пункту договору 2.8, Виконавець має право не подавати під завантаження транспортний засіб, при чому ЗАМОВНИК повністю відшкодовує йому збитки в розмірі 200 грн. за подачу автомобіля та кожну годину простою 150 грн.;
  3.  При відсутності домовленого завантаження, тобто зрив завантаження, або неподачі транспортного засобу під завантаження, сторони компенсують один одному збитки в розмірі 500 грн.

 

5. Строк дії Договору та інші умови

 

  1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання і діє 1 рік, а при відсутності взаємних претензій після закінчення строку дії, автоматично подовжується на 1 рік;
  2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу;
  3. Зміни в цей Договір можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін, що оформляється додатковою угодою до цього Договору;
  4. Зміни та доповнення, додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід’ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі та підписані уповноваженими на те представниками Сторін;
  5. Усі правовідносини, що виникають у зв’язку з виконанням умов цього Договору і не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного в Україні законодавства;
  6. Цей Договір складений українською мовою, на 3 сторінках у 2 примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу.

 

6. Форс мажорні обставини

 

6.1. Форсмажорні обставини – обставини, які трапилися не за виною ВИКОНАВЦЯ і він був безсилий для їх попередження або ліквідації, до них відносяться:

 

 

 

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 

 ЗАМОВНИК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За Замовника

Директор ___________/____________/

м. п.

 

 ВИКОНАВЕЦЬ 

ТОВ «Ваш Перевізник»
Адреса: 03170, м. Київ, Кільцева
Дорога, буд. 4б
Р/р UA843204780000026002924419562
у АБ «УКРГАЗБАНК»
МФО 320478
ІПН – 369420626576, ЕДРПОУ 36942062

свідоцтво ПДВ №100273888

Директор: Поздняков Вадим Володимирович

Тел. 044-501-58-34

Email: [email protected]

 

За Виконавця

Директор ___________/В.В. Поздняков/

м. п.

 

 

Партнери

Переваги співпраці з нами вже оцінили: